Általános adatkezelési irányelvek

Az ELMS Informatikai Zrt. A (székhelye: 1111 Budapest, Budafoki út 59., 01-10-140408, képviseli: Fehér István vezérigazgató fontosnak tartja az Ön adatainak védelmét. Adatkezelési tájékoztatónkból megtudhatja, hogyan kezelhetjük az Ön adatait. Kérjük, ismerkedjen meg adatkezelési gyakorlatunkkal, és forduljon hozzánk esetleges kérdéseivel.

Az ELMS Informatikai Zrt., mint Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), mindenkor hatályos rendelkezéseit betartva jár el és az Érintett által megadott adatokat jelen Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja, megőrzési idő

 • Kezelt adatok köre: „Karrier” menüpont alatt meghirdetett pozícióra, állásra pályázó személyes adatai (különösen: név, leánykori név, e-mail cím, telefonszám, születési hely és idő, lakhely, képmás, iskolai végzettség, tanulmányok)
 • Adatkezelés célja: Társaságunknál betölthető pozíció(k)ra való jelentkező megismerése, leendő munkavállalók kiválasztása.
 • Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása az adatkezelési cél elérésig, azon túl pedig Társaságunk jogos érdeke arra vonatkozóan, hogy a beküldött önéletrajz alapján, a későbbi nyitott pozíciókat betölthessük.
 • Megőrzési idő: A beküldött önéletrajz a pályázat elutasítása esetén elévülési időn belül törlésre kerül (5 év).

Az álláspályázat e-mail-en történő adatbeküldés által az Érintett kifejezetten elfogadja az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit, és kijelenti, hogy személyes és egyéb adatait önként, megfelelő tájékoztatás birtokában adta meg. Hozzájárul, hogy az Adatkezelő az általa megadott személyes és egyéb adatait a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott célokra felhasználhassa.

Mivel az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás, így a kért személyes adatok megadása nem kötelező, azok meg nem adása esetén Önt semmilyen hátrány nem fogja érni.

A hozzájárulás megadása nélkül azonban a kapcsolatfelvétel továbbá az álláspályázat beküldése nem lesz sikeres.

Adatszolgáltatás, adatok továbbítása harmadik személynek

Az Adatkezelő további harmadik személyeknek az Ön személyes adatait az Ön kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – a kötelező adatszolgáltatás esetén kívül – nem továbbítja.

Előfordulhat, hogy az Adatkezelőnek jogszabályi előírás alapján át kell adnia az Ön személyes adatait hatóságok vagy kormányzati szervek részére. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ez nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adnak ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Tájékoztatáskérés az adatkezelésről, az érintettek jogai és érvényesítésük, jogorvoslati lehetőség; Adatvédelem és adatbiztonság

Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általunk kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A tájékoztatás kéréshez (hozzáféréshez) való jog

Ön a fent megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az alábbiakról:

 • Az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli,
 • Az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog

Ön a fent megadott elérhetőségeken keresztül, regisztrációját követően kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse személyes adatait. Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog

Ön a fent megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A törlési kérelmet Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, továbbá a törlési kérelem teljesítéséről vagy a törlési kérelem jogszerű indokon alapuló megtagadásáról az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ön fent megadott elérhetőségeken keresztül benyújtott kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbiak valamelyikének teljesülése esetén:

 • ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozhat, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő a korlátozott személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti. Az Adatkezelő Önt a korlátozás feloldásáról köteles előzetesen tájékoztatni.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a fent megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatait

 • közvetlen üzletszerzés,
 • az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához,
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából,
 • tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kezeli.

Tiltakozás esetén, ha az a közvetlen üzletszerzésre vonatkozik, úgy az Adatkezelő a továbbiakban közvetlen üzletszerzés érdekében az Ön személyes adatait tovább nem kezeli. Egyéb esetben az Adatkezelő a tiltakozást indokolatlan késedelem nélkül megvizsgálja és annak megalapozottságáról döntést hoz, a döntésről pedig Önt írásban tájékoztatja.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje az Adatkezelőtől személyes adatainak egy másik Szolgáltatóhoz továbbítását.

Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy először vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken keresztül, a helyzet békés, megegyezésen alapuló rendezése érdekében.

ELMS Informatikai Zrt. adatvédelmi felelőse: Fehér István
1111 Budapest, Budafoki út 59.
Tel: +36 1 577 0297
email: adatvedelmifelelos@elms.hu

Amennyiben a helyzet nem kerül rendezésre tárgyalásos úton vagy nem kívánja ezt a módot igénybe venni, úgy a következő jogérvényesítési lehetőségei vannak:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391 1400
Fax: +36 (1) 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu/

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Szolgáltató ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Egyebek

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Bármely változás attól az időponttól válik hatályossá, amikor az a honlapon megjelenik. A bevezetett változtatásokról Szolgáltató külön értesítést nem küld. Felhasználóink a honlap szolgáltatásainak a módosítás hatálybalépését követő használatával kifejezetten elfogadják a módosított Adatvédelmi tájékoztatót.

Budapest, 2020. december 09.